Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της άνοιας 2017-2025

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της άνοιας 2017-2025 στοχεύει στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με άνοια, των φροντιστών και των οικογενειών τους, με ταυτόχρονη μείωση του αντίκτυπου της άνοιας στις κοινότητες και τις χώρες. Παρέχει ένα σύνολο ενεργειών για την πραγματοποίηση του οράματος για ένα κόσμο στον οποίο η άνοια προλαμβάνεται και τα άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους λαμβάνουν την φροντίδα και την υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε να ζήσουν μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια.

Οι τομείς δράσης περιλαμβάνουν: αύξηση της ιεράρχησης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την άνοια, μείωση του κινδύνου άνοιας, διάγνωση, θεραπεία και περίθαλψη, υποστήριξη στους φροντιστές, ενίσχυση των συστημάτων πληροφορικής για την άνοια και έρευνα και καινοτομία.

Μπορείτε να βρείτε τον λεπτομερή οδηγό πιο κάτω:https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/